Неділя, 20.06.2021, 14:07
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Економічна теорія, Політекономія [ Додати матеріал ]

Міжнародні економічні відносини - шпаргалки
31.08.2010, 21:57
Світове господарство, його структуризація і особливості розвитку. 1. Форми міжнародних економічних відносин та їх взаємозв’язок. 2. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин. 3. Рівні розвитку міжнародних економічних відносин та їх характеристика.4. Загальні і специфічні принципи міжнародних економічних відносин.5. Ключові показники розвитку національних економік у міжнародних порівняннях. 6. Показники інтернаціоналізації економічного розвитку. 7. Рівень інтернаціоналізації економіки України у ключових макропоказниках.8. Формування тенденцій глобалізації та регіоналізації у розвитку світової економіки. 9. Економічний глобалізм і його сучасні прояви.10. Пріоритети української політики в умовах глобалізації економічного розвитку.11. Процеси “екстерналізації” та “інтерналізації” в сучасній міжнародній економіці. 12. Поняття середовища міжнародних економічних відносин, його особливості і структуризація. 13. Політична стабільність і міжнародні конфлікти.14. Політичні ризики у міжнародній економічній діяльності.15. Преференційні та дискримінаційні режими міжкраїнових взаємовідносин.16. Правове регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях.17. Характеристика системи регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.18. Міжнародні організації та їх систематизація.19. Взаємодія України з міжнародними економічними організаціями.20. Економічне середовище розвитку міжнародних економічних відносин. Сутність олігополістичної структури світових ринків.21. Сучасні класифікації країн світу. 22. Загальна характеристика країн з перехідною економікою.23. Загальна характеристика країн, що розвиваються.24. Країни-лідери світової економіки та їх загальна характеристика.25. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародних економічних відносин та його основні характеристики.26. Складові сучасної інфраструктури міжнародних економічних відносин та їх загальна характеристика. 27. Інформаційно-інтелектуальний ресурс світогосподарського розвитку.28. Міжнародний поділ праці та його форми.29. Система факторів розвитку міжнародного поділу праці.30. Сутність меркантилізму. Співвідношення понять “відкрита економіка” і “закрита економіка” у сучасній теорії і практиці.31. Теорія абсолютних переваг А. Сміта.32. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо.33. Модель “Хельшера-Оліна-Самуельсона”.34. “Парадокс Леонтьєва” у теорії міжнародної торгівлі.35. Характеристика неофакторних моделей міжнародної економіки.36. Моделі неотехнологічного розвитку у теорії міжнародної економіки.37. Еклектична теорія міжнародного виробництва Дж. Данінга.38. Теорії руху капіталу і прямих зарубіжних інвестицій.39. Теорії торгової політики і міжнародної економічної інтеграції.40. Поняття конкурентоспроможності економіки в теорії міжнародної економіки. 41. Міжнародна торгівля і тенденції її розвитку у системі ключових макро-показників.42. Показники міжнародної торгівлі та їх систематизація. Товарна структура світової торгівлі.43. Експортна, імпортна і зовнішньоторговельна квоти. Методи обчислення та сфери використання. 44. Співвідношення понять “експорт” і “реекспорт”, “імпорт” і “реімпорт”, “генеральна торгівля” і “спеціальна торгівля”. 45. Характеристика видів міжнародної торгівлі. 46. Зустрічна торгівля та її різновиди.47. Співвідношення понять “звичайна”, “дискримінаційна” і “преференційна” торгівля. 48. Методи міжнародної торгівлі та її загальна характеристика. 49. Міжнародна торгівля через посередників. Сутність і сучасні особливості біржової торгівлі.50. Систематизація методів міжнародної торгівлі. Види, способи і порядок проведення аукціонних торгів.51. Критерії вибору методу здійснення міжнародних торговельних операцій. Види міжнародних торгів (тендерів) та порядок їх проведення.52. Фактори множинності цін у міжнародній торгівлі. Сутність і сфери застосування “твердих”, “рухомих” і “змінних” цін.53. Види цін у міжнародній торгівлі. Цінова і нецінова конкуренція на світових товарних ринках.54. Визначення ціни при здійсненні міжнародної торговельної операції. Сутність і сфери застосування “ціни з наступною фіксацією”.55. Система регулювання міжнародних торгових відносин. 56. Співвідношення тарифного і нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій.57. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Митне оподаткування експортно-імпортних операцій.58. Характеристика нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій.59. Характеристика методів прямого обмеження імпорту. 60. Демпінг і його основні різновиди.61. Сучасні інструменти стимулювання експорту. 62. ГАТТ/СОТ у системі регулювання міжнародної торгівлі.63. Рівень і проблеми взаємодії України з ГАТТ/СОТ.64. Протекціонізм і його сучасні форми. 65. Формування і особливості розвитку світового ринку товарів та послуг. 66. Світові товарні ринки і ключові тенденції їх розвитку. 67. Світовий ринок послуг, його структура і особливості розвитку.68. Конкурентний потенціал України на міжнародних ринках товарів і послуг.69. Структура українського експорту та імпорту і шляхи його раціоналізації.70 Торговельний баланс України та особливості його регулювання. Диверсифікація української міжнародної торгівлі.71. Міжнародний рух капіталу і характеристика його форм. 72. Мотивація прямого зарубіжного інвестування на мікро- і макроекономічному рівнях. 73. Міжнародне портфельне інвестування та його сучасні особливості.74. Систематизація міжнародних інвестицій.75. Офіційна допомога розвитку. Основні донори і реципієнти технічної допомоги.76. Система факторів міжнародного інвестування.77. Міжнародний кредит, його функції та різновиди.78. Джерела зовнішнього фінансування національних економік.79. Показники зовнішньої заборгованості країн. Характеристика сучасної світової боргової кризи.80. Сучасна світова фінансова криза, її причини і наслідки для різних країн.81. Платоспроможність боржників та її оцінка у міжнародній економіці.82. Масштаби, структура і динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України.83. Масштаби і особливості залучення портфельних іноземних інвестицій в Україні.84. Міжнародне кредитування української економіки.85. Кредитна політика МВФ в Україні.86. Проблема зовнішньої заборгованості України і шляхи її розв’язання.87. Характеристика понять “валюта”, “валютний паритет”, та “валютний курс”. 88. Конвертованість валют, критерії виділення вільно конвертованих, частково конвертованих та неконвертованих валют. 89. Національна та міжнародна (світова) валютні системи і їх основі елементи.90. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи.91. Бреттон-Вудська валютна система.92. Ямайська валютна система.93. Регіональні валютні системи.94. Європейська валютна система.95. Характеристика інституціональної структури світового фінансового ринку.96. Світовий фінансовий ринок та його функціональна структура.97. Географічна структура світового фінансового ринку. Міжнародні фінансові центри.98. Первинний та вторинні міжнародні фінансові ринки.99. Міжнародний фондовий ринок та його структура.100. Євроринок та особливості його функціонування.101. Валютний ринок, його функції та структура.102. Валютні операції та їх основні види.103. Ринки золота та сучасні особливості їх функціонування.104. Міжнародні валютно-кредитні організації.105. Створення МВФ і його сучасна роль.106 Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх розвиток.107. Характеристика типів і видів міжнародних розрахунків.108. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна оцінка.109. Платіжний баланс, його структура і показники.110. Стан і проблеми міжнародного виробничого кооперування в Україні.111. Становлення національної валютної системи України.112. Формування і визначення валютного курсу гривні.113. Валютний ринок України і особливості його функціонування.114. Особливості міжнародних розрахунків України.115. Стан і особливості формування платіжного балансу України.116. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили.117. Співвідношення понять “працездатне” і “непрацездатне” населення, “зайняті”, “частково зайняті” і “безробітні”.118. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.119. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера.120. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-експортера.121. Світові центри експорту та імпорту робочої сили.122. “Відплив умів” у міжнародних міграційних процесах.123. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.124. Міжнародна організація праці, її завдання і напрямки діяльності.125. Світовий ринок праці, його структура і сучасні особливості розвитку.126. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили.127. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.128. Сутність і фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.129. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.130. Форми міжнародної торговельної інтеграції.131. Шляхи формування і фактори ефективності міжнародних інтеграційних угрупувань.132. Європейський Союз, його склад, напрямки і перспективи розвитку.133. Сутність Маастрихтських угод в межах ЄС.134. Цілі і особливості формування Чорноморського економічного співробітництва.135. Особливості інтеграції центральноєвропейських країн.136. Особливості і проблеми інтеграції в межах СНД.137. Етапи і особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці. Мета, склад і специфіка взаємовідносин у НАФТА.138. Економічна інтеграція країн Латинської Америки.139. Азія у світових інтеграційних процесах.140. Особливості інтеграції країн Африки.141. Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.142. Регіональні пріоритети інтеграційної політики України.143. Інтеграційні і дезінтеграційні процеси в сучасному світі.144. Сутність, види і мотивація міжнародного бізнесу.145. Порівняльна характеристика форм міжнародного бізнесу.146. Економічна природа і суттєві ознаки міжнародних спільних підприємств. Стратегічні альянси.147. Еволюція і форми міжнародного бізнесу. Сутність ТНК та оцінка їх ролі у міжнародній економіці.148. Рівень, проблеми і перспективи транснаціоналізації української економіки.149. Вільні (спеціальні) економічні зони у світовій і вітчизняній економічній практиці.150.
Категорія: Економічна теорія, Політекономія | Додав: Admin | Теги: шпаргалки, економічні, Міжнародні, відносини
Назва: Міжнародні економічні відносини - шпаргалки
Переглядів: 1538 | Завантажень: 17 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів