Неділя, 20.06.2021, 16:00
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Економічна теорія, Політекономія [ Додати матеріал ]

Шпаргалка по міжнародним економічним відносинам
31.08.2010, 22:29
1. СВІТОВЕ ГОСП-ВО, ЙОГО СТРУКТУРИЗАЦІЯ Й ОСОБЛ-СТІ РОЗВИТКУ. 2. ФОРМИ ТІ РІВНІ МЕВ. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ МЕВ. 4. ПРИНЦИПИ МЕВ І ПОЛІТ СЕРЕД-ЩЕ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ. 5. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК І ПОКАЗНИКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ. 6. ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ОЦІНКА. 7. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ (МПП), ЙОГО ФОРМИ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ. 8. СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ. 11. ЕК. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕВ І СУЧ. КЛАСИФ-ЦІЇ КРАЇН СВІТУ. 13. Заг. хар-тика країн, що розвиваються (КЩР). 14. КРАЇНИ-ЛІДЕРИ СВІТ. ЕК-КИ ТА ЇХ ЗАГ. ХАР-ТИКА. 15. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕВ ТА ЙОГО ОСН. ХАР-ТИКИ. 16. СКЛАДОВІ СУЧ. ІНФРАСТРУКТУРИ МЕВ ТА ЇХ ЗАГ. ХАР-ТИКА. 17. СУТНІСТЬ МЕРКАНТИЛІЗМУ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА” І “ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА” У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ. 18. АБСОЛЮТНІ І ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ В ТЕОРІЇ МІЖН. ЕКОНОМІКИ. 19. МОДЕЛЬ “ХЕЛЬШЕРА-ОЛІНА-САМУЕЛЬСОНА” І “ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА” У ТЕОРІЇ МІЖН. ТОРГІВЛІ. 20. НЕОФАКТОРНІ МОДЕЛІ. 21. МОДЕЛІ НЕОТЕХНОЛОГ. РОЗВИТКУ. 22. ЕКЛЕКТИЧНА ТЕОРІЯ МІЖН. ВИР-ВА ДЖ. ДАНІНГА. 23. ТЕОРІЇ МІЖН. РУХУ КАПІТАЛУ (МРК) І ПРЯМИХ ЗАРУБ. ІНВЕСТИЦІЙ (ПЗІ). 25. ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ. МОДЕЛЬ М.ПОРТЕРА. 26. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ЇЇ ПОКАЗНИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Міжнародна торгівля27. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 28. ЗУСТРІЧНА (КОМПЕНСАЦІЙНА) ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ. 29. МЕТОДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 30. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ. 31. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ МІЖН ТОРГІВЛІ. ВИДИ, СПОСОБИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ. 32. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДУ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ. ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. 33. ЦІНОУТВОРЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ. МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ. 35. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН. 36. ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. 37. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖН ТОРГІВЛІ. 38. ДЕМПІНГ І АНТИДЕМПІНГОВІ ПРОЦЕДУРИ В СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ. 39. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ. 40. ПРОТЕКЦІОНІЗМ І ЙОГО СУЧАСНІ ФОРМИ. 41. СВІТОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК. 42. СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ, ЙОГО СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. 43. ТИПИ І ФОРМИ МІЖН МАРКЕТИНГУ 44. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 45. СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС. 46. РОЗРОБКА МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ. 48. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ФОРМ. 50. МІЖНАРОДНЕ ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ… 51. ОФІЦІЙНА ДОПОМОГА РОЗВИТКУ. ОСНОВНІ ДОНОРИ І РЕЦІПІЄНТИ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ. 52. СИСТЕМА ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. 53. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА РІЗНОВИДИ. 55. ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ КРАЇН. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ БОРГОВОЇ КРИЗИ. 57. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ “ВАЛЮТА”, “ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ” ТА “ВАЛЮТНИЙ КУРС”. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ. 58. НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ І ЇХ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ. 59. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ. 60. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА. 61. ЄВРОРИНОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. 62. ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА. 63. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ. 65. РИНКИ ЗОЛОТА ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ. 66. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ РОЗВИТОК. 67. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 68. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС, ЙОГО СТРУКТУРА І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ. 69. МІЖНАРОДНІ І НАЦОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 70.ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ЇЇ СКЛАД ТА ЗМІСТ. 71.ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ КРАЇН І РОЗРАХУНКИ З ДЕБІТОРАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЯХ 72. ОБЛІК ТА ОЦІНКА ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ЗАРУБІЖНИХ ФІРМ 73.СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ КОРОТКО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАРУБІЖНИХ ФІРМ. 74. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛЕННЯ ПРИБУТКУ ЗАРУБІЖНИХ ТОВАРИСТВ І КОРПОРАЦІЙ. 75.СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦЇЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. 76. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. “ВІДПЛИВ УМІВ” У МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. 77. СВІТОВІ ЦЕНТРИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ РОБОЧОЇ СИЛИ. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦЇЇ. 78. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ, ЙОГО СТРУКТУРА І СІЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. 80.ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА. 81. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА. 82. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. 83. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ, ЇХ ВИДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ. 84. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ПРАВА. МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ ДОГОВОРИ. 86. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (МО) В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ МЕВ ТА ЇХ ТИПІЗАЦІЯ. 87. ООН ТА МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. 88. ГАТТ/СОТ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. 89. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. СТВОРЕННЯ МВФ І ЙОГО СУЧАСНА РОЛЬ. 90. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ЗАДАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 91. СУТНІСТЬ, РІВНІ Й ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 92. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ. 93. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ЙОГО СКЛАД, НАПРЯМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 94. ЦІЛІ Й ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. 95. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. 96. ОСОБЛИВОСТІ Й ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В МЕЖАХ СНД. 97. ЕТАПИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ. МЕТА, СКЛАД, СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОВІДНОСИН У НАФТА. 98. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ, АЗІЇ І АФРИКИ. 100. СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА МОТИВАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. 101. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. 102. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, СУТТЄВІ ОЗНАКИ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ. 103. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. СУТНІСТЬ ТНК ТА ОЦІНКА ЇХ РОЛІ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ. 104. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ТНК. 105. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТНК. МОДЕЛІ ВИБОРУ ФОРМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 106. ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТНК. РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАКТИЦІ ТНК. 107. СЕРЕДОВИЩЕ І СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК. ВЗАЄМОДІЯ ТНК ЗІ СВІТОВИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ. 108. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТНК. 109. СОЦІАЛЬНІ Й ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТНК. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ І ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ. 110. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТНК І НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК. МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК. 111. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ Й ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНДЖМЕНТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ. 112. СТРАТЕГІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА СПЕЦИФІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. 113. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ФАКТОРУ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ. 114. ОСОБЛИВОСТІ Й ОСНОВНІ МОДЕЛІ КЕРІВНИЦТВА МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ. 115. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ. 116. ПРИРОДА, ТИПИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ. 117. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 118. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 119. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. ПРАВОВІ ФОРМИ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 120. ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. 121. ПЕРЕДУМОВИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ. ПОШУК І ВИБІР ПАРТНЕРІВ. 122. СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ. 123. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКР ІМПОРТУ. 124. ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 125. ПРОБЛЕМА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МІЖНАР ТОРГІВЛІ. 126 МАСШТАБИ, СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ПІІ В ЕКОНОМІКУ УКР. 131. СТАНОВЛЕННЯ НАЦ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКР. 135. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ. 136 СТАН І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ (ПБ) УКР. 137. СТАН І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХ. ОБЛІКУ В УКРАЇНІ. 138. ХАРКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 139. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ. 140. НЕТАРИФНІ ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ. 141. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕК ДІЯЛЬНОСТІ УКР. ВЗАЄМОДІЯ УКР З МІЖНАР ЕК ОРГАНІЗАЦІЯМИ (МЕОРГ). 128. МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА МВФ. 129. ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ. 130. СТАН І ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРУВАННЯ В УКРАЇНІ. 132. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦ-НЯ. 134.СТРАХУВАННЯ МІЖНАР-Х ОПЕРАЦІЙ В УКР. 142. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 143. ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКР. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ. 133. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В УКР. 49. МОТИВАЦІЯ ПРЯМОГО ЗАРУБІЖНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ. 144. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В УКРАЇНІЇ 143. ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. 139. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В У. 148. ПРІОРІТЕТИ УКР ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. 150. РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРІТЕТИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У. 9. МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ. 10. ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ РЕЖИМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ КРАЇНАМИ. 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ. 24. ТЕОРІЇ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ І МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ. 47. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЛЬНОСТІ. 54. ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 64. ВАЛЮТНІ БІРЖІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ. 79. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА НАЦІОНАЛЬНОМУ, МІЖНАРОДНОМУ ТА НАДНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ. 85. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ СПІВРОБІТНИЦТВА. 99. ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
Категорія: Економічна теорія, Політекономія | Додав: Admin | Теги: шпаргалка, економічним, відносинам, міжнародним
Назва: Шпаргалка по міжнародним економічним відносинам
Переглядів: 1222 | Завантажень: 9 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів