Неділя, 20.06.2021, 15:38
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Економіка підприємств [ Додати матеріал ]

Шпаргалка економіка праці, економіка підприємства
31.08.2010, 22:57
1. Праця як об”eкт вивч. дисц. “Економiка працi i соц. трудовi вiдн.” 2. Формування i розвиток предмета дисциплiни “Економiка працi i соц. трудовi вiдн.” 3.Завдання дисципл “ек працi i соц тр вiдн” . 4.Населення як демоекономiчна категорiя. 5. Вiдтворення нас i його характеристики. 6.Трудовi ресурси як соцiально- ек i статистична категорiя. 7. Економiчно- активне i економiчно неактивне населення. 8.Трудовий потенцiал: сутнiсть, показники 9. Формування та розвиток трудевого потенцiалу. 10. Людський капiтал, як соцiально-економiчна категорiя. 11. Iндекс люд розвитку:метод визн,призн, сфера викор. 12. Сутнiсть категорii „праця" та ii характеристики. Роль працi у розвитку людини i суспiльства. 13. Змiст та характер працi. Види працi та ii характеристики. 14. Праця та науково-технiчний прогрес. 15. Гуманiзацiя працi 16. Управлыння суспыльною працею. 17. Поняття та сучасне розумiння сутностi соц-труд вiдносин 18. Мiсце соц-труд вiдносин в системi вiдносин ринковоi системи господарювання19. Сторони соцiально-трудових вiдносин 20. Суб'eкти i органи соцiально-трудових вiдносин 21. Рiвнi соцiально-трудових вiдносин. 22. Характеристики предмета соц.-тр. вiдносин. 23. Принципи функцiонування системи соц.-тр. вiдносин. 24. Методи регулювання соц-труд вiдносин в умовах централiзованоi плановоi та ринковоi економiки 25. Критерii оцiнювання розвитку соц.-тр. вiдносин. 26. Становлення нових за структурою та змiстом соц.-трудових вiдносин як складова реформування. 27. Регулювання соц.-тр. вiдносин. 28. Взаeмодiя i спiвробiтництво сторiн, суб’eктiв i органiв, що представляють iнтереси держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв, як як основа мех. ф-ня системи СТВ. 29. Держава як суб’eкт СТВ. 30. Роботодавцi i iх роль у формуваннi i розвитку СТВ. 31. Мiжнародний профспiлковий рух: його еволюцiя та суч стан. 32.Сучасний стан профспiлкового руху в Украiнi. 33. Сутнiсть соц.партнерства та його роль у функцiонуваннi ринковоi економiки. 34. Форми соцiального партнерства 35. Соц Партнерство в органiзацii. 36. Оцiнка стану соц партнерства в Украiнi i напрями його розвитку. 37. Зарубiжний досвiд СП, суч його форми, тенденцii розвитку. 38. Договiрне регулювання СТВ як провiдна складова соц.партнерства. 39. Генеральна угода i ii роль у регулюваннi СТВ. 40. Галузева угода: призначення, структура, змiст. 41. Регiональна угода: призначення, структура, змiст. 42.Ринок працi як пiдсистема ринковоi економiки. 43. Механiзм функцiонування ринку працi. 44.Сегментацiя РП. 45.Гнучкiсть i жорсткiсть РП. 46. Нацiональнi ринки працi: спiввiдношення внутрiшнього i зовнiшнього. 47. Елементu ринку працi 48. Функцii РП. 49.Робоча сила як обeкт купiвлi продажу. 50. Попит i пропозицiя на ринку працi 51. Характеристика конюктури ринку. 52. Типи та види ринкiв працi. 53. Регулювання ринку працi. 54. Державна служба зайнятостi. 55. Пасивна i активнi полiтика на РП. 56. Зайнятiсть як соцiально-економiчна категорiя. 57.Форми та види зайнятостi 58. Державна полiтика зайнятостi 59. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення 60.Глобалiзацiя економiки та ii вплив на зайнятiсть 61. Сучаснi тенденцii у сферi зайнятостi. 62. Безробiття:сутнiсть,типи,соц.-екон. наслiдки. 63. Причини формування безробiття. 64. Показники, що характеризують рiвень безробiття. 65. Умови надання статусу безробiтного. 66. Сутнiсть закону Оукена. 67. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi. 68. Колективний договiр i його роль у регулюваннi соц.- трудових вiдносин зайнятостi. 69. Генеральнi, галузевi i регiональнi угоди, iх значення в забезпеченнi ефективноi зайнятостi70. Державнi гарантii в сферi зайнятостi. 71. Планування працi його роль в управлiннi людськими ресурсами72. Трудовi показники, iх взаeмозв'язок i вплив на ефективнiсть дiяльностi суб'eктiв господарювання 73. Види планiв з працi. 74. Планування працi на макро- i мезорiвнях 75. Показники працi як складова бiзнес-плану. 76. Методи планування трудових показникiв на рiвнi пiдприeмства 77. Розробка планiв з продуктивностi працi, чисельностi персоналу, фонду заробiтноi працi 78. Планування соцiального розвитку трудових колективiв 79. Сутнiсть, змiст, завдання i значення органiзацii працi 80. Принципи органiзацii працi 81. Основнi напрями органiзацii працi на пiдприeмствi. 82. Органiзацiя працi на макро- i мезорiвнях. 83. Характеристика склад органiзацii працi на рiвнi пiдпр 84. Орг-цiя працi на робочому мiсцi. 85. Умови працi: сутнiсть i значення. 86. Умови працi та фактори iх формування 88. Нормування працi як провiдна складова ii орг-цii. 89. Функцii нормування працi. 90. Об'eкти нормування працi. 91. Нормування як засiб регламентування трудовоi дiяльностi. 92. Класифiкацiя втрат робочого часу 93. Методи нормування працi. 94. Види норм працi. 95. Методи дослiдження трудових процесiв. 96. Методи встановлення норм. 98. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi. 99. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку суспiльства 100. Продуктивнiсть працi, ii iнтенсивнiсть 101. Показники i методи вимiру продуктивностi працi 102. Фактори продуктивностi та iх класифікація 103. Резерви зростання продуктивностi праці 104. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi 105. Програмно-цiльовi методи пiдвищення продуктивностi праці 106. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ 107. Сутнiсть доходiв населення 108. Номiнальнi i реальнi доходи 109. Рiвень життя 110. Заробiтна плата 111. Сутнiсть i дiалектика взаeмозв`язку категорiй … 113. Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу 114. Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці 115. Функцii ЗП 116. Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП 117. Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи 118. Характеристика елементiв ОЗП на пiдприeмствi 119. Тарифне нормування оплати працi 120. Системи винагороди за працю 123. Суть та значення аудиту у сферi працi124. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi. 126. Сутнiсть монiторингу соц-труд сфери i його положення 127. 3авдання монiторингу соцiально-трудовоi сфери 131. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц.-трудовоi сфери. 132. Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц.-трудовоi сфери. 133. Мiжнародна органiзацiя працi(МОП) в сучасному свiтi:цiлi, завдання, структура. 134. Органiзацiя дiяльностi МОП 135. Механiзм нормотворчоi дiяльностi МОП 136. Глобалiзацiя свiтовоi економiки та ii вплив на соцiально-трудовi вiдносини.
Категорія: Економіка підприємств | Додав: Admin | Теги: праці, шпаргалка, підприємства, економіка
Назва: Шпаргалка економіка праці, економіка підприємства
Переглядів: 1044 | Завантажень: 18 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів