Неділя, 20.06.2021, 15:39
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Фінанси [ Додати матеріал ]

Фінанси - шпаргалки на екзамен
31.08.2010, 22:08
1.Предмет науки про фінанси. Суб”єкти і об”єкти фінансових відносин. 2.Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення. 3.Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв”язок з грошима. Видима і прихована сторона фінансових відносин. 4.Фінансові категорії. 5.Зв”язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом). 6.Функції фінансів, їх зв”язок. 7.Види фінансових відносин. 8.Суспільне призначення фінансів та їх об”єктивна необхідність в умовах розширеного виробництва. 9.Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний вплив, напрями впиву) та їх роль у ринковій економіці. 10.Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрішньою будовою. 11.Взаємозв”язок між сферами і ланками фінансових відносин. 12.Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною структурою. 13.Органи управління і фінансові інститути фінансової системи: склад, функції і зв”язок зі сферами і ланками фінансової системи. 14.Поняття і завдання фінансової політики, її зв”язок з економічною політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика. 15.Характеристика типів фінансової політики. 16.Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної фінансової політики України за її окремими напрямами. 17.Фінансова політика України в умовах переходу до ринкової економіки. Стабілізаційна фінансова політика. 18.Поняття фінансового механізму і його складових елементів. Зв”язок фінансового механізму з господарським мехонізмом і фінансовою політикою. 19.Фінансові методи як складова фінансового механізму. 20.Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного відтворення. 21.Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму. 22.Характеристика видів, форм, методів і суб”єктів фінансового контролю. Шляхи підвищення його дієвості. 23.Фінансове планування : сутність, завдання, принципи і методи. Роль фінансового планування при переході до ринку. 24.Система фінансових планів, їх характеристика. 25.Управління фінансами і його види. Об”єкти і суб”єкти управління, функції останніх. 26.Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових фінансового механізму. 27.Зміст нормативно-правового забезпечення як елементу фінансового механізму. 28.Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації. 29.Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб”єктів господарювання. 30.Порядок розподілу виручки від реалізації продукції, робіт і послуг. 31.Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу. 32.Джерела формування фінансових ресурсів новостворених підприємств. 33.Характеристика загальних напрямів використання фінансових ресурсів підприємств. 34.Поняття доходів і витрат, їх класифікація. 35.Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають. 36.Особливості фінансових відносин у невиробничій сфері. 37.Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу). 38.Характеристика фінансів суб”єктів господарювання різних форм власності. 39.Фактори, які визначають особливості організації фінансових відносин в різних галузях народного господарства. 40.Фінансові аспекти приватизації державних підприємств. 41.Об”єктиівна необхідність, сутність і функції податків. 42. Елементи податку, їх характеристика. 43.Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених в ході їх класифікації. 44.Форми оподаткування: сутність, переваги і недоліки кожної з них. 45.Взаємозв”язок між такими поняттями, як податки, податкова система і податкова політика. 46.Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. Її місце в економічній системі держави. 47.Податкова система України, її характеристика і принципи побудови. 48.Становлення податкової системи України, її нормативно-правове забезпечення. 49.Характеристика стягнення непрямих податків в Україні (ПДВ, акцизний збір, мито). Їх місце у складі бюджетних доходів. 50.Податок на прибуток підприємств та організацій в Україні. Його місце у складі бюджетних доходів. 51.Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального оподаткування населення. Його значення при формуванні бюджетних доходів. 52.Податок на промисел:платники, порядок обчислення і внесення до бюджету. 53.Плата за ресурси: економічне призначення, види і характеристика кожного з них. 54.Місцеві податки і збори: склад, характеристика і місце у доходах місцевих бюджетів. 55.Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. 56.Функції бюджету як економічної категорії. 57.Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл. 58.Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний фінансовий план. 59.Роль бюджету у фінансовій системі країни. 60.Роль бюджету у соціально-економічному розвитку країни в умовах переходу до ринкової економіки. 61.Бюджетний дефіцит: причини виникнення, які визначають його характер, і заходи щодо зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету. 62.Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслідки їх застосування. 63.Бюджетна система: поняття, склад, основи побудови. 64.Ієрархічна будова бюджетної системи України. 65.Поняття бюджетного устрою, його принципи та їх реалізація на практиці. 66.Бюджетна резолюція, її зміст і призначення. 67.Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції). 68.Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (ВРУ, місцеві Ради народних депутатів, КМУ, фінансові управління і відділи місцевих Рад). 69.Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх вияву і матеріального втілення. 70.Взаєзмозв’язок бюджетних доходів і видатків з державними доходами і видатками. 71.Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-економічному розвитку країни. 72.Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір джерел їх формування. 73.Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету. 74.Бюджетна класифікація: визначення, призначення і роль. 75.Класифікація бюджетних доходів. Характеристика структури доходів Державного бюджету України згідно кожної з виділених класифікаційних ознак. 76.Аналіз тенденцій, які простежуються в доходній частині Державного бюджету України. 78.Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України згідно кожної з виділених класифікаційних ознак. 79.Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного бюджету України. 80. Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені статті державного бюджету України. 81.Характеристика форм здійснення бюджетних видатків (бюджетні асигнування, бюджетні трансферти, бюджетні кредити, бюджетні позички). 82.Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. 83.Місце місцевих фінансів у складі державних фінансів і у фінансовій системі в цілому. 84.Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів. 85.Функції місцевих бюджетів. Нормативні акти, які їх регламентують. 86.Ієрархічна будова місцевих бюджетів. 87.Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Тенденції їх розвитку. 88.Власні, закріплені, регулюючі доходи: поняття, склад кожної групи, нормативні акти, які регламентують їх застосування, місце кожної групи доходів у доходній частині місцевих бюджетів. 89.Особливості позик місцевих Рад народних депутатів і їх відмінність від бюджетних позичок. 90.Основи розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи. 91.Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Тенденції їх розвитку. 92.Поняття бюджетного регулювання і зміст його методів (встановлення регулюючих податків, метод дотацій, бюджетні позички і бюджетні взаєморозрахунки). 93.Поняття бюджетних трансфертів, зміст кожного з їх видів (дотації, субсидії, субвенції) і практика використання в Україні. 94.Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського. 95.Функції державного кредиту. 95.Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика. 96.Класифікація державних позик. 97.Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. 98.Методи управління державним боргом, їх характеристика. 99.Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення. 100.Економічна необхідність, передумови виникнення і роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 101.Поняття страхування, його функції і ознаки. 102.Форми і методи страхування. Характеристика системи страхових фондів. 103.Класифікація страхування. 104.Сутність, види, форми і роль кожної з галузей страхування. 105.Роль страхування при переході до ринкових відносин. 106.Поняття страхового ринку, його організаційна структура. 107.Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його організація і зміст. 108.Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному етапі. 109.Поняття фінансового ринку і його сегментів. 110.Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці. 111.Взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи і його місце у розподільчих процесах. 112.Призначення і функції сегментів фінансового ринку. 113.Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за формою його організації). Характеристика виділених елементів. 114.Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів. 115.Особливості місця і ролі держави на фінансовому ринку. 116.Органи, які здійснюють регулювання фінансового ринку;функції кожного з них. 117.Поняття та характеристика цінних паперів згідно чинного законодавства. 118.Правове забезпечення функціонування фондової біржі в Україні. 119.Поняття інструментів фінансового ринку, їх склад. 120.Характеристика інструментів кожного з сегментів фінансового ринку. 121.Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери. 122.Характеристика і призначення державних цінних паперів. 123.Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, його складові. 124.Суб”єкти та види зовнішньоекономічної діяльності, правові норми її регулювання в Україні. 125.Зміст валютного регулювання і валютного контролю. 126.Митне регулювання зовнішньоекономчної діяльності в Україні, його характеристика. 127.Фінансовий механізм залучення іноземних інвестицій. 128.Фінанси міжнародних організацій. 129.Міжнародні фінансові інститути, їх склад і роль.
Категорія: Фінанси | Додав: Admin | Теги: шпаргалки, фінанси, екзамен
Назва: Фінанси - шпаргалки на екзамен
Переглядів: 2520 | Завантажень: 35 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів