Неділя, 20.06.2021, 14:25
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Менеджмент [ Додати матеріал ]

Менеджмент шпаргалка
31.08.2010, 22:43
1. Дайте визначення поняття “менеджмент” у широкому і вузькому розумінні. Охарактеризуйте співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування”. 2. Дайте визначення основних функцій менеджменту. Як вони взаємопов’язані в межах циклу менеджменту? 3. Охарактеризуйте менеджмент як вид професійної діяльності (ознаки діяльності менеджера, сфери та рівні менеджменту, ролі менеджера в організації). 4. Охарактеризуйте основні етапи розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків). 5. Дайте сутнісну характеристику класичної теорії менеджменту: школа наукового управління й адміністративна школа (напрямки і цілі досліджень, основні досягнення, недоліки). 6. Дайте сутнісну характеристику поведінкової і кількісної теорій менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки). 7. Дайте сутнісну характеристику інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, ситуаційний (сутність, спільні риси й відмінності, внесок у розвиток науки управління). 8. Дайте визначення поняття “прийняття рішень” в менеджменті. Охарактеризуйте сутність класичної, поведінкової, ірраціональної моделей прийняття рішень. 9. Дайте порівняльну характеристику інтуітивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування). 10. Дайте змістовну характеристику основних етапів раціональної технології прийняття рішень (діагноз проблеми, накопичення інформації, опрацювання альтернатив, оцінка альтернатив, прийняття рішень). 11. Опишіть послідовність оцінки альтернативних варіантів в процесі прийняття управлінських рішень. 12. Охарактеризуйте модель Ріка Роскіна для вибору стилю прийняття рішення (форма моделі, фактори, що впливають, методика врахування впливу таких факторів на вибір стилю прийняття рішень). 13. Наведіть класифікацію методів творчого пошуку альтернативних варіантів. Дайте стислу сутнісну характеристику найважливіших з них. 14. Класифікуйте методи обгрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення. Дайте стислу характеристику аналітичних, статистичних і теоретико-ігрових методів. 15. Дайте сутнісну характеристику метода “дерево рішень” як інструмента обгрунтування управлінських рішень (побудова дерева, складові графіка, критерій вибору оптимального варіанту, ситуації практичного застосування). 16. Опишіть модель задачі теорії статистичних рішень. Дайте сутнісну характеристику основних критеріїв теорії статистичних рішень (критерії песимізму, оптимізму, коефіцієнта оптимізму, Лапласа, жалю). 17. Дайте сутнісну характеристику теорії ігор як метода обґрунтування управлінських рішень (основна задача теорії ігор, ціна гри, верхня і нижня ціна гри, сідлова точка, чисті і змішані стратегії гравців). 18. Дайте сутнісну характеристику експертних методів обґрунтування управлінських рішень (ситуації застосування, критерій вибору кращого рішення за методами простого ранжування і вагових коефіцієнтів). 19. Розкрийте сутність планування як функції управління (визначення функції планування, основні підфункції, основні етапи). Класифікуйте плани організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового горизонту планування; ступенем конкретизації. 20. Охарактеризуйте поняття “мета” в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Наведіть класифікацію цілей організації за кількома критеріями. 21. Охарактеризуйте ситуаційні фактори планування (рівень управління, стадія жит. циклу орг-ції, ступінь невизначеності середовища). Розкрити вплив ситуац. факторів на вибір типу планів в організації. 22. Охарактеризуйте сутність концепції управління за цілями (МВО). Дайте змістовну характеристику основних етапів процесу управління за цілями. 23. Розкрийте і поясніть переваги і недоліки процесу управління за цілями (МВО). 24. Дайте визначення поняття “стратегія”. Поясніть необхідність її розробки для організації. Охарактеризуйте основні елементи стратегії та рівні стратегій організацій. 25. Охарактеризуйте логіку процесу формування стратегії організації (основні етапи процесу формування стратегії і їх взаємозв’язок). 26. Дайте сутнісну характеристику процесу визначення місії організації (поняття “місія організації”, джерела її визначення, мета її визначення для організації, вимоги до змісту правильно сформульованої місії). 27. Охарактеризуйте процедуру зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі зовнішнього і внутрішнього аналізу; фактори, що оцінюються; основні результати; SWOT-аналіз). 28. Класифікуйте типи загальнокорпоративної стратегії за критерієм цілей їх розробки. Охарактеризуйте варіанти загальнокорпоративних стратегій різних типів. 29. Охарактеризуйте сутність методу “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії. Розгляньте принципи матричної техніки за допомогою критеріїв темпи зростання ринку/частка участі продукції фірми в ринку. 30. Охарактеризуйте сутність “старої” і “нової” матриці BCG як інструментів вибору загальнокорпоративної стратегії. 31. Дайте сутнісну характеристику стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби побудови, умови застосування). 32. Дайте сутнісну характеристику стратегії диференціації (принцип, на якому грунтується, перелік можливих унікальних властивостей продукції, умови ефективного застосування). 33. Дайте сутнісну характеристику стратегії фокусування (принцип, на якому грунтується, порядок розробки, можливі варіанти). 34. Класифікуйте і дайте стислу характеристику основних типів і форм планів впровадження стратегії (тактичні плани; одноразові плани; плани, що повторюються). 35. Дайте визначення поняття “організації” як функції управління. Охарактеризуйте співвідношення категорій “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”. 36. Дайте стислу сутнісну характеристику основних складових організаційного процесу. Які фактори обумовлюють складність здійснення організаційного процесу? 37. Дайте сутнісну характеристику класичної теорії організації (напрямки і цілі досліджень; основні результати досліджень А.Файоля і М.Вебера; внесок у розвиток теорії організації). 38. Охарактеризуйте сутність, основні досягнення і недоліки поведінкового підходу в теорії організації (на прикладі результатів досліджень Л.Лайкерта). 39. Охарактеризуйте сутність і основні результати досліджень впливу технології на організаційну структуру (дослідження Дж.Вудворд і Ч.Перроу). 40. Охарактеризуйте ключові аспекти впливу розмірів організації на її структуру (дослідження вчених Астонського університету). 41. Охарактеризуйте основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (механістична і органічна структури Барнса-Сталкера; концепція Лоуренса-Лорша). 42. Дайте загальну хараткроеистику взаємозв’язків стратегія – структура. Охарактеризуйте типи організаційних структур за класифікацією Г.Мінцберга. 43. Дайте змістовну характеристику процесу проектування робіт в організації (сутність; зміст процесів аналізу робіт і проектування робіт). 44. Охарактеризуйте основні методи перепроектування робіт в організації (ротація робіт; формування робочих модулів; розширення роботи; збагачення роботи; використання альтернативних графіків; створення робочих команд). 45. Ідентифікуйте основні складові “моделі характеристик роботи” Р.Хекмана. Як вони взаємопов’язані в моделі і як впливають на обсяги потенційної мотивації? 46. Охарактеризуйте вплив методу перепроектування робіт на базові параметри роботи (на сполучання навичок; визначеність завдання; знчущість завдання; самостійність робітника; зворотній зв’язок). 47. Охарактеризуйте основні принципи групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації. 48. Дайте сутнісну характеристику делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження). 49. Охарактеризуйте діапазон контролю як елемент організаційного проектування (сутність, теорія зв’язків “підлеглий-керівник”, фактори, що впливають на частоту та кількість посадових зв’язків). 50. Дайте загальну характеристику високої та плоскої структур управління (поняття, переваги, недоліки, сфери застосування). 51. Дайте сутнісну характеристику процесів координації робіт як складової організаційної діяльності (сутність, вертикальна й горизонтальна координація, механізми вертикальної і горизонтальної координації, нетрадиційні засоби координації). 52. Дайте порівняльну характеристику лінійної і функціональної організаційної структури (відмінність принципів побудови, основні переваги і недоліки, сфери застосування). 53. Охарактеризуйте сутність лінійно-функціональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування). 54. Охарактеризуйте сутність дивізіональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування). 55. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування). 56. Дайте стислу загальну характеристику основних методів вибору типу організаційної структури (аналогії; експертно-аналітичний; структуризації цілей; організаційного моделювання). 57. Дайте визначення категорії “організаційні зміни” які причини обумовлюють необхідність організаційних змін ? за допомогою яких способів організації можуть пристосовуватися до змін у середовищі ? 58. Опишіть модель і охарактеризуйте основні етапи процесу організаційних змін за К.Левіним. 59. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрийте сутність основних стратегій подолання опору організаційним змінам (стратегії: залучення до участі; навчання; сприяння; переговорів; кооптації; маніпулювання; примушування). 60. Дайте визначення поняття “мотивація”. Охарактеризуйте співвідношення категорій “потреби”, “спонукання”, “дії” в моделі процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації. 61. Охарактеризуйте основні положення теорії “ієрархії потреб” А.Маслоу (основні передбачення, що покладені в її основу; сутнісна характеристика потреб в піраміді Маслоу; ієрархія потреб; основні висновки). 62. Охарактеризуйте основні положення “теорії ERG” К.Альдерфера (основні передбачення, що покладені в її основу; сутнісна характеристика потреб; послідовність задоволення потреб; основні висновки). 63. Дайте загальну характеристику “теорії потреб” Д.МакКлелланда (види потреб за Д.МакКлелландом; якою роботою найбільш мотивовані люди з потребами: у владі; в успіху; в приналежності, основні висновки). 64. Дайте загальну характеристику “теорії мотиваційної гігієни” Ф.Герцберга (ідея теорії; перелік мотиваційних і гігієнічних факторів, діапазони їх дії; основні висновки). 65. Охарактеризуйте сутність “методу збагачення праці” (принцип побудови, вимоги до роботи, яка б створювала ситуацію особистої зацікавленості робітника в її виконанні, практичне використання). 66. Охарактеризуйте основні положення “теорії очікувань” В.Врума (ідея, на якій грунтується теорія; ситуаційні фактори, що враховуються; співвідношення ситуаційних факторів; висновки для практичного використання). 67. Охарактеризуйте основні положення “теорії справедливості” С.Адамса (ідея, на якій грунтується теорія; основні складові формування відчеття справедливості/несправедливості; можливі типи реакції робітника на несправедливість; висновки для практичного використання). 68. Дайте сутнісну характеристику моделі Портера-Лоулера як комплексної теорії мотивації (ситуаційні фактори моделі і характер їх взаємозв’язків; висновки для практичного застосування). 69. Дайте порівняльну характеристику змістовних і процесних теорій мотивації (відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; переваги і недоліки). 70. Дайте порівняльну характеристику змістовних і процесних теорій мотивації (відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; переваги і недоліки). 71. Дайте визначення поняття “лідерування”. Охарактеризуйте співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “повноваження”, “лідерування”. Формальне і неформальне лідерування. 72. Охарактеризуйте сутність основних форм влади та впливу, їх переваги та недоліки як інструментів лідерування. 73. Дайте порівняльну характеристику основних підходів у теорії лідерування: підхід з позицій особистих якостей керівника; поведінковий підхід; ситуаційний підхід (принципи, що покладені в основу кожного підходу; основні завдання досліджень; основні результати, переваги та недоліки). 74. Охарактеризуйте основні положення “теорії Х” і “теорії Y” Д.МакГрегора (система уявлень про мотиви виробничої діяльності людей; основні характеристики автократичного та демократичного стилів керування). 75. Охарактеризуйте сутність “моделі автократично-демократичного континуума стилів керування” Танненбаума-Шмідта. Як змінюється стиль керування залежно від зміни “поля свободи менеджера”? 76. Дайте сутнісну характеристику ліберального (пасивного) стилю керування (характерні риси ліберального керування; дослідження К.Левіна; переваги та недоліки порівняно з автократичним і демократичним стилем керування). 77. Ідентифікуйте критерії континуума стилів керування Р.Лайкерта. охарактеризуйте 4 базові системи стилів керування Р.Лайкерта. Основні результати досліджень Р.Лайкерта. 78. Охарактеризуйте підхід до визначення стилів керування в таблиці Р.Блейка та Дж.Моутон. Опишіть виділені в таблиці основні стилі керування. 79. Дайте сутнісну характеристику трьох додаткових стилів керування, виділених Р.Блейком та Дж.Моутон. 80. Охарактеризуйте основні положення ситуаційної моделі керування Ф.Фідлера (основна ідея моделі; перелік ситуаційних факторів; механізм оцінки “найменш привабливого колеги”; графічна інтерпретація моделі; основні висновки). 81. Охарактеризуйте основні положення теорії “життєвого циклу” П.Херсі та К.Бланшара (основна ідея моделі; поняття “ступінь зрілості виконавця”; графічна інтерпретація моделі; основні висновки). 82. Дайте визначення поняття “контроль”. Охарактеризуйте модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв’язки). 83. Дайте сутнісну характеристику процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (сутність основних методів вимірювання, їх переваги і недоліки; основні об’єкти контролю). 84. Охарактеризуйте можливі типи реакції керівника на результати порівняння реального виконання з встановленими стандартами в процесі контролю. 85. Ідентифікуйте види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій. У чому їх сутність, які їх переваги і недоліки? 86. Охарактеризуйте параметри ефективної системи контролю. Розкрийте поняття “дисфункціональний ефект системи контролю”. 87. Класифікуйте інструменти фінансового контролю в організації. Дайте їх стислу (на рівні визначення) характеристику. 88. Охарактеризуйте систему фінансових коефіцієнтів як інструмента фінансового контролю (сутність, переваги використання, основні групи коефіцієнтів і мета їх розрахунків). 89. Охарактеризуйте сутність бюджетування як одного з інструментів управлінського контролю (поняття “бюджет” і цілі його розробки; центри відповідальності та їх основні типи; операційні і фінансові бюджети). 90. Дайте сутнісну характеристику основних фаз процесу складаня бюджету (схема процесу бюджетування, зміст основних етапів). 91. Ідентифікуйте інструменти операційного контролю. Дайте їх стислу (на рівні визначень) характеристику. 92. Охарактеризуйте модель процесу контролю поведінки робітників в організації (основні елементи моделі і їх взаємозв’язки). 93. Охарактеризуйте підходи до оцінки діяльності робітників в організації (за абсолютними стандартами, за відностними стандартами, за критерієм досягнення цілей організації; їх переваги, недоліки, умови застосування). 94. Дайте сутнісну характеристику основних складових прямого управлінського контролю поведінки робітників в організації (винагородження, підвищення кваліфікації, підсилення мотивації, дисциплінарний вплив). 95. Дайте сутнісну характеристику основних складових непрямого управлінського контролю поведінки робітників в організації (селекція кадрів, організаційна культура, формалізація, тренінг). 96. Дайте визначення поняття “комунікації” в управлінні. Охарактеризуйте необхідні умови для комунікації і опишіть модель процесу комунікації. 97. Дайте змістовну характеристику кожного з етапів процесу комунікації (сутність; фактори, що забезпечують ефективну реалізацію). Етапи процесу комунікації. 98. Охарактеризуйте основні методи міжособових комунікацій (усна, письмова, невербальна: їх сутність, переваги і недоліки). 99. Класифікуйте типи організаційних комунікацій за критеріями статусу комунікацій та їх спрямованості (сутність, особливості практичного застосування). 100. Ідентифікуйте базові (первинні) типи комунікаційних мереж в організації. Охарактеризуйте ефективність використання відповідних мереж за критеріями швидкості передавання і точності повідомлення. Мережа неформальних комунікацій. 101. Охарактеризуйте сукупність факторів, що перешкоджають здійсненню ефективних комунікацій і дайте їх сутнісну характеристику. 102. Ідентифікуйте методи підвищення ефективності комунікацій. На зменшення впливу яких перешкод до ефективної комунікації вони спрямовані? 103. Опишіть методику побудови матриці “Вікно Джохарі”. Дайте сутнісну характеристику кожної складової цієї матриці. Ідентифікуйте стратегії підвищення ефективності комунікацій, що випливають з цієї матриці.
Категорія: Менеджмент | Додав: Admin | Теги: шпаргалка, менеджмент
Назва: Менеджмент шпаргалка
Переглядів: 1953 | Завантажень: 18 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів